Categories
Μάρτιος

Μάρτιος 1958 : Ο Αρχηγός Διγενής με το φυλλάδιό του «Ο ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ», ξεμπροστιάζει τις παραπλανητικές χειρονομίες του Κυβερνήτη Φούτ.


Στις 10 Μαρτίου 1958 ο Φούτ επισκέφθηκε τα κρατητήρια της Πύλας και δήλωσε στους κρατούμενους ότι για την απόλυσή τους θα εφαρμοσθεί η συνήθεις διαδικασία μελετώντας τον ατομικό φάκελο του καθενός. Ουσιαστικά θα ήταν απολύσεις με το σταγονόμετρο και ο ίδιος τόνισε σχεδόν εκβιαστικά ότι όλα αυτά μπορεί να ανασταλούν εάν η ΕΟΚΑ ξαναρχίσει την δράση της. Ο δυνάστης Φούτ υπέβαλε σε καθεστώς ομηρίας του κρατούμενους αποκαλύπτοντας το πραγματικό του πρόσωπο, συμπεριφερόμενος με μεγαλύτερη αφέλεια από τον προκάτοχό του μη μπορώντας να αντιληφθεί το αγωνιστικό φρόνημα και την σταθερότητα των αποφάσεων των Ελλήνων της Κύπρου.

Για αυτόν τον ωμό εκβιασμό του Κυβερνήτη, ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ τον ξεμπρόστιασε με το κάτωθι φυλλάδιό του που είχε το τίτλο Εκβιασμός :

Ο ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ

«Η πολιτική των απολύσεων κρατουμένων πιθανόν να ανασταλή ή να ακυρωθή πλήρως, εάν σημειωθούν περαιτέρω πράξεις βίας εκ μέρους της ΕΟΚΑ». Αυτά είπεν ο κ. Φούτ πρό τινων ημερών. Εμείς τα χαρακτηρίζομεν :

ΕΚΒΙΑΣΜΟΝ

Ενθυμούμεθα όμως και τα λόγια του κ. Φούτ εις Άγκυραν. «Αι γενόμεναι απολύσεις καρατουμένων ήσαν δίκαιαι, καθ’ όσον ούτοι συνελήφθησαν και εκρατούντο άνευ δίκης».
Εις τα λόγια της Άγκυρας επικρατεί το ΔΙΚΑΙΟΝ. Εις τα λόγια της Λευκωσίας η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΣ.

Τι είναι, όμως, εκείνο που ηνάγκασε τον κ. Φούτ να αλλάξη γνώμην σ’ ένα μήνα και να καταπατήση το δίκαιον; Αυτό βέβαια δεν θα θελήση να μας το πη. Εμείς, όμως, δικαιούμεθα να σημειώσωμεν το αλλοπρόσαλλον του ανδρός και τον επιχειρούμενον υπό τούτου ανήθικον εκβιασμόν. Διότι ο κ. Φούτ μας λέγει : Μην αρχίσετε δράσιν, διότι άλλως κρατώ ΟΜΗΡΟΥΣ τους πολιτικούς κρατουμένους, άτομα άοπλα και ανυπεράσπιστα, αφού δεν μπορώ να πιάσω τους ωπλισμένους της ΕΟΚΑ. Αφήνομεν στον καθένα να κρίνη τον άνδρα.

Αλλά η πολιτική του κ. Φούτ επί του ζητήματος τούτου, μολονότι τόσον σοβαρού, ενέχει και την κωμικήν της πλευρά. Διότι όλοι θα ενθυμούνται, ότι πρό τινων ακόμη ημερών ούτος μαζί με τον ανεκδιήγητον στρατηγόν Κέντριου, ο οποίος μολονότι ηγείται 36 χιλιάδων ανδρών έκαμε «μια τρύπα στο νερό», ποζάρων μάλιστα δια τούτο επιδεικτικώς με το όπλον επ’ ώμου, εξετόξευσαν ΑΠΕΙΛΑΣ εναντίον της ΕΟΚΑ, ότι θα την συνέτριβαν, εάν και απλώς εκινείτο. Λεονταρισμοί θρασυδείλων. Και αντί των μύδρων εκείνων που θα …… εσείετο η Κύπρος, ο δυστυχής Κυβερνήτης μεταχειρίζεται τώρα τον ΕΚΒΙΑΣΜΟΝ, χρησιμοπιών ως μέσον την ΟΜΗΡΙΑΝ, επιχειρών ούτω ν’ αναγκάση, ως νομίζει, την ΕΟΚΑ να παύση τον αγώνα, αφού ούτε δια των όπλων, ούτε δια των απειλών το επέτυχε.

Εις τον κ. Φούτ θα απαντήσωμεν δια τελευταίαν φοράν :

1 Η ΕΟΚΑ δεν φοβείται απειλάς και το απέδειξε πλειστάκις. Αι πράξεις της δεν υπαγορεύονται από το «γούστο» ή τας απειλάς οιουδήποτε, αλλά από μόνον το συμφέρον της Κύπρου.

2 Οι πολιτικοί κρατούμενοι, το άνθος της Κυπριακής ναεότητος και το ίνδαλμα της Κύπρου, δεν είναι διατεθειμένοι να παζαρέψουν με τον δυνάστην την ελευθερίαν των, πολύ δε περισσότερον να την εξαγοράσουν με την κατάπνιξιν της φωνής της αγωνιζομένης Πατρίδος των.

3 Εάν τολμήσετε να εφαρμόσετε το μέτρον της ΟΜΗΡΙΑΣ δια τους πολιτικούς κρατουμένους, θα λάβετε αμέσως απάντησιν και δεν θα δύναναται να σας σώσουν ούτε οι πραιτωριανοί του Κέντριου, ούτε ο συρφετός του Κιουτσούκ, τον οποίον εξοπλίσαατε. Ο κ. Φούτ πρέπει να γνωρίζη επίσης ότι η ΕΟΚΑ δεν εκτοξεύει απλάς απειλάς αλλά, ότι αποφασίζει το εκτελεί.

Εμπρός κ. Φούτ ΤΟΛΜΗΣΕ

Ε..Ο.Κ.Α. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s