Categories
Δεκέμβριος

13-14/12/1955: Ο Χάρντιγκ λαμβάνει μέτρα εναντίον των αριστερών

Ο Χάρντιγκ για λόγους εντυπωσιακούς στράφηκε εναντίον του ΑΚΕΛ, του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κύπρου, καθώς και των συνδεομένων με αυτό αριστερών Οργανώσεων.

Οι δυο αριστερές εφημερίδες «Νέος Δημοκράτης» και «Ανεξάρτητος» κλείστηκαν. Τη νύκτα της 13ης Δεκεμβρίου 1955, δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν αριστερούς αξιωματούχους. Την επόμενη μέρα το ΑΚΕΛ κηρύχθηκε παράνομο, καθώς και οι αριστερές Οργανώσεις ΑΟΝ (Ανορθωτική Οργάνωση Νεολαίας), ΕΚΑ (Ένωση Κυπρίων Αγροτών) και ΠΟΛΓ (Παγκύπρια Οργάνωση Δημοκρατικών Γυναικών). Η ΠΕΟ (Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία) δεν κηρύχθηκε παράνομη.

Ο Χάρντιγκ δικαιολόγησε τη στάση του αυτή ως εξής:

«Η Κυβέρνησις επιθυμεί όπως μη διάσπαση το έργον του νομίμου συντεχνιακού κινήματος, το οποίον η Κυβέρνησις αναγνωρίζει ως έχον σπουδαίον ρόλον να διαδραματίση εις την προαγωγήν σταθερότητος και ευημερίας εις την νήσον».

Μεταξύ των συλληφθέντων συμπεριλαμβάνονταν ο Εζεκίας Παπαϊωάννου, Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, ο Δήμαρχος Λεμεσού Κώστας Παρτασίδης, ο Δήμαρχος Λάρνακας Γεώργιος Χριστοδουλίδης, μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, συντάκτες του δημοσιογραφικού οργάνου του ΑΚΕΛ «Νέος Δημοκράτης» και ο διευθυντής της εφημερίδας «Ανεξάρτητος» Λύσανδρος Τσιμίλλης.

Οι Αρχές της Κύπρου κυκλοφόρησαν φυλλάδιο, για να δικαιολογήσουν την κήρυξη του ΑΚΕΛ ως παρανόμου κόμματος, καθώς και των αριστερών Οργανώσεων που είχαν την ίδια τύχη.

Έλεγαν σ’ αυτό:

«Οι λόγοι οι οποίοι ωδήγησαν τον Κυβερνήτην της Κύπρου, τη πλήρει συναινέσει και υποστηρίξει της Κυβερνήσεως της Αυτής Μεγαλειότητος εις το Ηνωμένον Βασίλειον, να προγράψη το ΑΚΕΛ, το οποίον είναι εν τη πραγματικότητι το Κομμουνιστικόν Κόμμα Κύπρου, και τας δορυφόρους Οργανώσεις του, ανευρίσκονται τόσον εις την πρόσφατον όσον και εις την παλαιοτέραν ιστορίαν των κομμουνιστικών ανατρεπτικών ενεργειών εν τη νήσω.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η διεύθυνσις του Κόμματος και των δορυφόρων Οργανώσεων του ευρίσκετο εις χείρας ανδρών και γυναικών φανατικώς αφωσιωμένων εις την υπόθεσιν του διεθνούς κομμουνισμού».

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος καταδίκασε τα μέτρα του Χάρντιγκ εναντίον των αριστερών στις 14 Δεκεμβρίου με τις πιο κάτω δηλώσεις του στους δημοσιογράφους:

«Η Αγγλική Κυβέρνησις συνεχίζουσα εν τη Νήσω την εφαρμογήν των ανελεύθερων μέτρων της έθεσεν εκτός νόμου πολιτικήν παράταξιν της Νήσου και προέβη εις συλλήψεις ηγετικών στελεχών της.

Αποδοκιμάζομεν ανεπιφυλάκτως την τοιαύτην ενέργειαν της Αγγλικής Κυβερνήσεως, ανεξαρτήτως των θεμελιωδών διαφορών, αίτινες μας χωρίζουν από εκείνους εναντίον των οποίων αύτη στρέφεται. Έχομεν την γνώμην ότι μία ιδεολογία μόνον δι’ άλλης καλυτέρας ιδεολογίας πολεμείται και ουχί δια της Βίας.

Δικαιολογούντες οι Βρετανοί την τοιαύτην ενέργειαν των ισχυρίζονται μεταξύ άλλων, ότι οι κομμουνισταί απετέλουν εμπόδιον εις διεξαγομένας συνομιλίας προς λύσιν του ζητήματος και εμφανίζουν ημάς ως ετοίμους δήθεν να αποδεχθώμεν λύσιν του Κυπριακού αφισταμένην της αυτοδιαθέσεως. Ο τοιούτος ισχυρισμός είναι καθ’ ολοκληρίαν αβάσιμος, διότι, ως επανειλημμένως έχομεν καταστήσει σαφές, ουδεμίαν λύσιν του ζητήματος θα αποδεχθώμεν, εφ’ όσον αύτη δεν κατοχυρώνει την αρχήν της αυτοδιαθέσεως εν Κύπρω»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s