Categories
Ιανουάριος

Μᾶρκος Δράκος, τὸ κάλλος τῶν ἀγωνιστῶν (α’ μέρος)

Φεβρουάριος 1955

Λίγες ἑβδομάδες πρὶν τὴν ἔναρξη τοῦ ἀγῶνος. Μιὰν ἡμέρα, ὁ Μᾶρκος Δράκος πηγαίνει στὸ χωριό του τὴν Λεῦκα. Ἡ κυρὰ Δέσποινα, ἡ μητέρα του, ἄκουσε τὰ βήματά του μὰ δὲν ἔτρεξε νὰ τὸν ἀγκαλιάσει καὶ νὰ τὸν φιλήσει ὅπως ἔκανε πάντα. Ἀνοίγει ὁ Μᾶρκος καὶ τὴν χαιρετᾷ, μὰ ἡ μητέρα ἀνήσυχη ἐπιτίθεται·

– Τί εἶναι τοῦτα ποὺ ἀκούω γιέ μου; Νὰ πάεις νὰ δώκεις μέσ’ στὴν φωτιάν;
Ὁ Μᾶρκος μᾶλλον λυπήθηκε, διότι προσπαθοῦσε νὰ μείνει ἄγνωστη ἡ δράση του στὴν μυστικὴ προπαρασκευὴ τοῦ ἀγῶνος.

– Τὰ ἔμαθες, σᾶς τὰ εἶπε ὁ Νῖκος; Τοῦ εἶχα πεῖ νὰ μὴν σᾶς πεῖ τίποτε.
Ἡ κυρὰ Δέσποινα τότε γονάτισε στὰ πόδια τοῦ υἱοῦ της καὶ τὰ φιλοῦσε λέγοντας ἱκετευτικά.

– Γιέ μου πάεις εἰς τὴν φωτιάν, ἕνα σὲ ἔχω, βασανίστηκα νὰ σὲ μεγαλώσω, σὲ καρτερῶ νὰ παντρευτεῖς…

Ὁ Μᾶρκος ταράχθηκε.

– Μητέρα, σήκω πάνω, οὔτε στὴν θέση σου, οὔτε στὴν ἡλικία σου δὲν κάνει ἐσὺ μιὰ μητέρα νὰ γονατᾷς μπροστὰ στὸν γιόν σου. Ἔδωσα τὸν ὅρκον μου καὶ θὰ τὸν τηρήσω, δὲν μπορῶ νὰ κάμω διαφορετικά. Θὰ ἐλευθερώσουμε τοῦτον τὸν τόπον. Θἄρχομαι νὰ σᾶς βλέπω ὅποτε μπορῶ, ἀλλὰ μὴν ζητήσετε τίποτε ἀπὸ ἐμένα· ὁρκίστηκα νὰ ὑπηρετήσω τοῦτον τὸν τόπον κι ἐσὺ μητέρα δῶσέ μου μόνο τὴν εὐχήν σου.

Σηκώθηκε τότε πάνω ἡ κυρὰ Δέσποινα· πρὸ τῆς σταθερῆς ἀπόφασης τοῦ γιοῦ της νὰ ἀγωνιστεῖ γιὰ τὴν ἱερὰν Ἑλλάδα, ἡ θλίψη της ὑποχώρησε.
– Τὴν εὐχήν μου, γιέ μου, καὶ οἱ Ἄγγελοι νὰ σὲ προστατεύουν, νἆναι μαζί σου ἡ Παναγία, τρίχα ἀπὸ τὴν κεφαλήν σου νὰ μὴν ῥαγεῖ!
Τὸ τελευταῖο μᾶλλον δὲν ἄρεσε στὸν Μᾶρκο ποὺ ἑτοιμαζόταν νὰ ἀποδυθεῖ σὲ μεγάλους κόπους γιὰ χάριν τῆς πατρίδος του.

– Ἐντάξει μητέρα ἀλλὰ μπορεῖ καὶ νὰ σκοτωθῶ.

– Ὄχι γιέ μου, πάρε τὸν λόγον σου πίσω, μὴν μοῦ λαλεῖς ἔτσι.

– Καλά, καλά.

– Πάρε τὸν λόγον σου πίσω!

Ὁ Μᾶρκος δὲν τὸν πῆρε καὶ τότε ἡ μητέρα του σὲ μιὰ τελευταία προσπάθεια νὰ διαλύσει τὴν φιλία ποὺ συνῆψε ὁ γιός της μὲ τὴν ἰδέα τοῦ θανάτου, τοῦ λέγει μὲ ἀγωνία.

– Καὶ γιέ μου νὰ σκοτωθεῖς γιὰ τὸν καθένα;

– Καλὰ τὸ εἶπες μητέρα! Γιὰ τὸν κάθε ἕνα· πολὺ σωστὰ τὸ εἶπες!

Ἠταν Σεπτέμβριος τοῦ 1932 ὅταν ἡ κυρὰ Δέσποινα ἔφερε στὸν κόσμο τὸ ὄμορφο μικρὸ ξανθὸ ἀγγελούδι της ποὺ ἐπρόκειτο νὰ γίνει ὁ ἀδάμας τῶν ἡρωικῶν ἀρετῶν. Τὸ μεγάλωσε μὲ ἀρχὲς καὶ ἦθος χριστιανικό. Τὸ θυμᾶται ποὺ μικρὸ ἀγοράκι, ἔβανε τὰ χέρια του στὸ στῆθος καὶ τῆς ἔλεγε τρυφερά·
– Μητέρα μου, ὅ,τι ἔμαθα εἶμαι εὐχαριστημένος ἀπὸ ἐσένα.
– Μὰ ἐγὼ μιὰ ἀμόρφωτη τί μπόρεσα νὰ σοῦ δώσω;
Ποῦ νὰ ἤξερε τί τοῦ ἔδωσε…
Μίαν ἡμέρα ἐπέστρεψε ἀπὸ τὸ σχολεῖο μὲ ἔντονο πόνο στὴν κοιλιά. Ἡ κυρὰ Δέσποινα πῆρε τὸν μικρὸ Μᾶρκο, τοῦ ἔκανε ἐντριβὲς καὶ τὸν ἔλουσε μὲ ζεστὸ νερό. Σὰν ἔμαθε ἡ μητέρα πὼς τὸν κτύπησε ἕνας συμμαθητής, δυσφόρησε, μὰ ὁ ἀλεξίκακος Μᾶρκος τὴν ἐγαλήνευσε.
– Καλὰ μητέρα, μὲ κτύπησε, πάει, τελείωσε.
Ὁ συμμαθητής του ποὺ τὸν κτύπησε, μεγάλωσε καὶ ἔγινε ὀχληρὸς γιὰ τὴν κοινωνία. Μιὰ φορὰ ποὺ καταδιωκόταν ἀπὸ τὴν ἀστυνομία, ζήτησε φιλοξενία ἀπὸ τὸν Μᾶρκο, ὁ ὁποῖος τοῦ ἔδωσε μέρος νὰ κοιμηθεῖ καὶ τοῦ προσέφερε φαγητό. Ὅταν ἀνέφερε τὸ γεγονὸς στὴν οἰκογένειά του, ἡ ἀδελφή του Μαρία εἶπε “ἐγὼ δὲν θὰ τὸ ἔκαμνα”, μὰ ὁ μειλίχιος Μᾶρκος τῆς ἀπάντησε.

– Γιατί νὰ μὴν τὸ κάνουμε; Ἐὰν δὲν τὸ κάνουμε, τί θὰ γίνει αὐτὸ τὸ παιδὶ ἅμα καὶ ἐγὼ τὸν ἀποπέμψω;

Ὄντας σπουδαστὴς στὴν σχολὴ Σαμουὴλ στὴν Λευκωσία, πήγαινε συχνὰ στὸ χωριό του τὴν Λεῦκα. Ὅποτε ἐρχόταν στὴν Λεῦκα, τὰ παιδάκια τῆς Λεύκας τὸν περικύκλωναν νὰ τοῦ ποῦν νέα τους.

– Μᾶρκο κουρεύτηκα!

– Μᾶρκο νὰ μᾶς πάρεις περίπατο μὲ τὸ ποδήλατο;

Καὶ ὁ παιδόκαρδος Μᾶρκος ἔπαιρνε ἕνα ἕνα τὰ παιδάκια νὰ τὰ πάρει βόλτα.

– Ρε Μᾶρκο ἦρτες νὰ σὲ δοῦμε! Τοῦ φώναζε ἡ κυρὰ Δέσποινα.
– Μιὰ στιγμὴ μητέρα νὰ ἱκανοποιήσω τὰ μωρά.

Ἐκεῖ στὴν Λευκωσία ἀντιμετώπιζε δυσκολίες λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς του κατάστασης. Μιὰ φορὰ εἶχε μόνον ἕνα σελίνι πάνω του καὶ τοῦ ζήτησε ἐλεημοσύνη ἕνας πατέρας κι ὁ Μᾶρκος χωρὶς δισταγμὸ τοῦ ἔδωσε τὸ σελίνι κι ἂς ἔμενε νηστικός. Μὰ ἔπειτα ἀπὸ λίγο, τοῦ ἔστειλε μήνυμα ἡ μητέρα του μὲ κεντήματα ποὺ ἔκανε. Τοῦ εἶπε νὰ δώσει τὰ κεντήματα σὲ ἕνα κύριο ὁ ὁποῖος θὰ τὸν πλήρωνε μὲ δυόμισυ λίρες καὶ ὁ Μᾶρκος εὐχαρίστησε τὸν Θεὸ καὶ τὴν πατρική του πρόνοια: “πιστεύω στὴν Θεία Πρόνοια. Ἔδωσα ἕνα σελίνι καὶ ἀμέσως μοῦ ἦρθαν πολὺ περισσότερα χρήματα”. Ἄλλοτε, νεαρὸς ἄνδρας πιὰ ἐργαζόταν στὸν Ξερὸ καὶ κάθε ἡμέρα ἐπέστρεφε στὸ σπίτι κατὰ τὶς 5-6. Μιὰν φορὰ ἄργησε καὶ ἡ κυρὰ Δέσποινα ἀνησύχησε. Τί εἶχε γίνει; Εἶχε βρεῖ στὸν δρόμο του μεθυσμένο τὸν Τοῦρκο μαχαλεπάρη. Ἔπρωχνε τὸ καρότσι του πέρα δῶθε καὶ ὑπῆρχε κίνδυνος νὰ κτυπήσει. Ὁ Μᾶρκος κατέβηκε ἀπὸ τὸ ποδήλατο καὶ πῆγε νὰ τὸν βοηθήσει.

Ἡ ἄλλη του ἀδελφὴ Μεγαλήνη δυσανασχετοῦσε κἄποτε καὶ τότε ὁ Μᾶρκος μὲ τὴν τρυφερότητα καὶ τὴν μειλιχιότητά του τὴν εἰρήνευε.

– Μὴν λυπᾶσαι βρὲ Μεγαλήνη, ὅλα θὰ διορθωθοῦν.

– Μὰ ποῦ τὰ βλέπεις ρε Μᾶρκο;

– Ὅλα θὰ διορθωθοῦν, ὅλα θὰ βροῦν τὸν δρόμον τους.
Μὲ τὸν ἴδιον τρόπον καθησύχαζε καὶ στὸ βουνὸ τώρα τὸν Νεόφυτο Σοφοκλέους ποὺ εἶχε γίνει πῦρ καὶ μανία, καθὼς οἱ συναγωνιστές του τὸν ὑποπτεύονταν ὡς προδότη. Εἶχε βάλει τὴν βόμβα στὸ κρεβάτι τοῦ Ἄγγλου κυβερνήτη κι ἔπειτα πῆρε τὰ βουνά. Ἡ βόμβα δὲν ἐξερράγη, πρᾶγμα ποὺ ἐθεωρήθη ὕποπτο καὶ ὁ Διγενὴς εἶχε ἀποφασίσει τὴν θανάτωσή του, γνώμη ποὺ τοῦ ἄλλαξε ὁ Μᾶρκος.

– Μὴν ἀνησυχεῖς Νεόφυτε, ἔλεγε στὸν ὀργισμένο ἀγωνιστή. Ἔχε πίστη στὸν Θεὸ καὶ ὅλα θὰ πᾶνε καλά!

Σημ: Το κείμενο αποτελεί σχεδίασμα εκ τής υπό συγγραφήν βιογραφίας τού Μάρκου Δράκου από τον συμπατριώτη μας Ευαγόρα.

Categories
Ιανουάριος

Σαν σήμερα 17/01/1975, οι Άγγλοι δολοφονούν τον μαθητή Δημητρίου Πανίκο

Τις πληγές της μετρούσε και πριν τη θυσία του, η οικογένεια του 18χρονου τότε Πανίκου. Πρόσφυγες από τον Άγιο Μέμνωνα της Αμμοχώστου, αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν, όπως και χιλιάδες άλλες προσφυγικές οικογένειες,  τις πατρογονικές τους εστίες και να εγκατασταθούν στη Λεμεσό.
 

Η Εισβολή βρήκε τον Πανίκο λίγο πριν την έκτη γυμνασίου. Προσφυγόπουλο πια, φοιτούσε στο απογευματινό-προσφυγικό σχολείο του Λανιτείου. Ήταν από τους άριστους μαθητές του σχολείου του και εκείνη την ημέρα, έμελλε να γράψει το όνομα του με λαμπρά γράμματα στην ιστορία του πολύπαθου τόπου μας.

Το ιστορικό πλαίσιο


Μετά την τουρκική εισβολή του 1974, μεγάλος αριθμός Τουρκοκυπρίων εγκλωβίστηκε ουσιαστικά εντός του εδάφους των βρετανικών βάσεων. Η Κυπριακή Δημοκρατία απαιτούσε να δοθεί λύση στο πρόβλημα για να επιτρέψει στους Τουρκοκύπριους να μετακινηθούν προς τα κατεχόμενα, με αντισταθμιστικά ανταλλάγματα υπέρ της, αφού στις κατεχόμενες περιοχές ζούσε και ακόμη ζει, ένας πολύ μεγάλος αριθμός εγκλωβισμένων Ελληνοκυπρίων.

Με μια πρωτοφανή απόφαση, οι Βρετανοί, επιβεβαίωσαν για ακόμη μια φορά τα φιλοτουρκικά τους αισθήματα και αποφάσισαν να μεταφέρουν, χωρίς να προηγηθεί καμία διαπραγμάτευση και καμία συμφωνία, τους Τουρκοκύπριους, με πολιτικά αεροπλάνα από το αεροδρόμιο του Ακρωτηρίου, στην Μερσίνα της Τουρκίας και από εκεί στα κατεχόμενα, για να εγκατασταθούν εντός των περιουσιών Ελληνοκυπρίων προσφύγων.

Η απόφαση αυτή ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Πέντε μόλις μήνες μετά την Εισβολή και με τον τόπο πλήρως αποδομημένο, με την κυπριακή κοινωνία σε αποσύνθεση, το ποτήρι της οργής ξεχείλισε.
 
Χιλιάδες νέοι και νέες της Κύπρου οργάνωσαν αυθόρμητες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που παρόμοιες τους δεν είχε ξαναδεί  ο τόπος εκείνη την εποχή.
 
Έγραφαν οι εφημερίδες της εποχής:


«Θύελλα διαμαρτυριών ξεσήκωσε η απόφαση της Αγγλίας όπως οι Τουρκοκύπριοι «πρόσφυγες» μεταφερθούν από τη Βάση της Επισκοπής εις την Τουρκία και από εκεί στις βόρειες κατεχόμενες περιοχές. Το αντι-βρετανικό αίσθημα μεταξύ του Κυπριακού ελληνισμού, κορυφώθηκε η οργή δε και η αγανάκτηση εκφράστηκε δια διαφόρων μαχητικών εκδηλώσεων», έγραφε το φύλο του Φιλελευθέρου της 16ης Ιανουρίου.

«Οι διχοτόμοι άρχισαν ΄τώρα να δολοφονούν. Ένας μαθητής σκοτώθηκε και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν, σε σκληρές συγκρούσεις με βρετανικά στρατεύματα στην περιοχή της βάσεως Ακρωτηρίου, κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων έντονης αντιδράσεως ολόκληρου του Κυπριακού λαού, στην απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης, όπως επιτρέψει να μεταφερθούν στην Τουρκία και από εκεί στα κατεχόμενα εδάφη οι αυτοπροσφυγοποιηθέντες Τουρκοκύπριοι στη βάση ακρωτηρίου», έγραψε την επόμενη ημέρα η εφημερίδα «Τα ΝΕΑ».

Και συνέχιζε: «Νεκρός είναι ο πρόσφυγας Πανίκκος Δημητρίου 18 χρόνων από τον Άγιο Μέμνωνα Αμμοχώστου μαθητής της έκτης τάξης του Λανιτείου Γυμνασίου Λεμεσού. Ούτος καταπλακωθεί από βρετανικό τεθωρακισμένο κατά την διάρκεια μαχητικής διαδηλώσεως, στην είσοδο της βάσεως Ακρωτηρίου.
 
Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αγγλικών στρατευμάτων, σημειώθηκαν και στο Τρόοδος όπου Landover  το οποίο οδηγούσε Άγγλος στρατιώτης προσπάθησε να διέλθει δια μέσου της μαθητικής διαδηλώσεως.
 
Οι διαδηλωτές σε ένδειξή διαμαρτυρίες για την βρετανική στάση, έκαψαν μια βρετανική σημαία και μια τουρκική για να ακολουθήσουν αμέσως τα αντίποινα των Άγγλων στρατιωτών που άρχισαν να ρίχνουν εναντίον των διαδηλωτών δακρυγόνα. Και να χρησιμοποιούν πυροσβεστικές αντλίες για να διαλύσουν τη διαδήλωση. Οι Άγγλοι είχαν λάβει όλοι θέσεις μάχης τόσο στα άρματα όσο και στον δρόμο που οδηγούσε στις βάσεις.

Με λιθοβολισμούς και εμπρησμούς απάντησαν στην προκλητική ενέργεια των Άγγλων στρατιωτών οι διαδηλωτές.
 
Τραγική ήταν η μοίρα του γενναίου διαδηλωτή Πανίκου Δημητρίου», κατέληγε το ρεπορτάζ της εφημερίδας.

Η μαρτυρία συμμαθητή του


Τα όσα συνέβησαν εκείνη την τραγική ημέρα στο Ακρωτήρι, περιέγραψε ο συμμαθητής του Πανίκου, Παύλος Τουμάζος, ο οποίος είχε πάει μαζί του στην εκδήλωση διαμαρτυρίας. «Ο Πανίκος ήταν κάπου 5 μέτρα μακριά μου, εκεί που ήμαστε όλοι από το γυμνάσιό μας, οι περισσότεροι φίλοι Βαρωσιώτες σε εκείνο το σημείο.
 

Βλέπουμε να βγαίνουν τα τεθωρακισμένα από την πύλη. Το πρώτο καταφέρνει και διαφεύγει. Αμέσως όλοι μας ζώνουμε το άλλο, πετροβολώντας το ή και κτυπώντας το με τα χέρια μας. Το κυκλώσαμε όλοι και προσπαθούσαμε να πετροβολήσουμε τη θυρίδα του οδηγού, να το ακινητοποιήσουμε, να το καταστρέψουμε αν ήταν δυνατό. Ορισμένοι προσπαθούσαν να ανεβούν απάνω. Το τεθωρακισμένο άρχισε να σαλτάρει ρυθμικά, 1-2 μέτρα μπροστά κάθε φορά. Κάποια στιγμή βλέπω τον Πανίκο να προσπαθεί να ’ρθει προς την άλλη μπροστινή πλευρά του τεθωρακισμένου. Σε ένα από αυτά τα σαλταρίσματα, η μπροστινή πλευρά έριξε κάτω τον Πανίκο και στο επόμενο σαλτάρισμα τον είχε καταπλακώσει ο μπροστινός τροχός. Αρχίσαμε να φωνάζουμε στον οδηγό. Ένας από μας κατάφερε να πεταχτεί πάνω στο τεθωρακισμένο και από τη θυρίδα προσπαθούσε να μιλήσει στον οδηγό. Αυτός συνέχισε τα σαλταρίσματα και τότε ο πίσω τροχός πέρασε ξανά πάνω από το κορμί του. Πήραμε τον Πανίκο και τον πήγαμε στην πύλη, εξηγώντας τους τι έγινε. Μετά από λίγο τον πήραν μέσα στις Βάσεις, στο νοσοκομείο. Ο Πανίκος ήταν ήδη νεκρός. Όλοι μας ελπίζαμε στο αντίθετο απ’ ό,τι τα μάτια μας είδαν. Δυστυχώς, σε λίγο επαληθεύτηκαν οι χειρότεροι φόβοι μας.
 

Ο θάνατος του Πανίκκου


Η είδηση του θανάτου του Πανίκκου Δημητρίου σκόρπισε θλίψη και οργή σε όλη την κυπριακή κοινωνία. Ο θάνατος του επήλθε κάτω από συνθήκες που ποτέ δεν διευκρινίστηκαν πλήρως, ούτε ακόμη και στη δίκη που ακολούθησε.

Ο πατέρας του έμαθε για τη θυσία του γιού του στο ταξί επιστρέφοντας από τη δουλειά του στη Λευκωσία. Στην κηδεία του χιλιάδες πολιτών γέμισαν, τόσο την εκκλησία όσο και τους γύρω δρόμους του κέντρου της Λεμεσού.

Νέες δυναμικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας οργανώθηκαν σε όλες τις πόλεις. Στόχος των μαθητών ήταν οι διπλωματικές αποστολές των Βρετανών και των Αμερικάνων στην Κύπρο, ενώ ομάδα 50 μαθητών πραγματοποίησε απεργία πείνας έξω από το κτήριο της Επαρχιακής Διοίκησης της πόλης.
 
Οι εργαζόμενοι σε όλους τους κλάδους κατήλθαν σε στάση εργασίας με αίτημα την ανάκληση της απόφασης των Βρετανών.
 
«Η Κύπρος σήμερα σείεται εκ θεμελίων», έγραφαν οι εφημερίδες  χαρακτηρίζοντάς την ενέργεια των Βρετανών ναρκοθέτηση των περί Κύπρου ψηφισμάτων του ΟΗΕ και κατάφωρη παραβίαση της συνθήκες εγκαθιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 

Η δίκη παρωδία


Οι Βρετανοί κάτω από την πίεση για απονομή δικαιοσύνης, έστησαν μια δίκη παρωδία στο βρετανικό δικαστήριο της Επισκοπής για την υπόθεση.
 
Στο δικαστήριο παρούσα ήταν και η οικογένεια του ήρωα, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με τους δύο στρατιώτες που επέβαιναν εντός του άρματος.

Οι δύο Βρετανοί ισχυρίστηκαν στο Δικαστήριο πως φοβήθηκαν, ότι οι μαθητές θα τους έκαναν κακό και μέσα στο κομφούζιο έκαναν κίνηση προς τα μπρος. Μάλιστα ο ένας ανέφερε ότι κατάλαβε πως πάτησαν κάποιον και το είπε στον συνάδελφο του, ο οποίος όμως του έδωσε οδηγίες για να συνεχίσει.
 
Οι δύο στρατιώτες κρίθηκαν αθώοι, αφού όπως αποφάνθηκε το δικαστήριο, ο θάνατος του Πανίκου Δημητρίου, προήλθε μετά από ατύχημα.
 
Αξίζει να σημειωθεί πως δικηγόρος της οικογένειας στη δίκη, ήταν ο σημερινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

Πηγή: reporter.com.cy

Categories
Ιανουάριος

24/01/1957: Συλλαμβάνονται 18 αντάρτες της Ε.Ο.Κ.Α.

Σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στα όρη Τροόδους και Αδελφών, συνελήφθησαν 18 πρόσωπα μεταξύ των οποίων ο Αργύρης Καραδήμας, Πολ. Γιωρκάτζης και Νίκος Σπανός. Ο Καραδήμας εν συνεχεία πρόδωσε όλες τις ανταρτικές ομάδες που ήξερε, και ο δάκτυλος του έφτασε μέχρι και τον Αυξεντίου.

Categories
Ιανουάριος

Το Ενωτικό Δημοψήφισμα μια «ξεχασμένη επέτειος» στον τότε κυπριακό και ελληνικό τύπο

«Κυπριακέ λαέ, καλείσαι όπως ηνωμένος και αδιάσπαστος επιτελέσεις και τώρα το προς την δούλην πατρίδα σου καθήκον μετ’ ενθουσιασμού. Δι’ Ένωσιν και μόνον Ένωσιν ηγωνίσθης επί τόσα έτη. Ένωσιν και μόνον Ένωσιν καλείσαι να επισφραγίσεις διά της ψήφου σου. Εμπρός Κύπριοι, όλοι εις τα επάλξεις διά την μάχην του Δημοψηφίσματος, διά την εθνικήν μας αποκατάστασιν, διά την Ένωσιν με την αθάνατον Μητέρα Ελλάδα».

Με την εγκύκλιο αυτή η Εθναρχούσα εκκλησία ανήγγειλε την πραγματοποίηση του δημοψηφίσματος για Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Το δημοψήφισμα θα πραγματοποιείτο τις Κυριακές 15 και 22 Ιανουαρίου 1950 σε όλους τους ιερούς ναούς. Είχε προηγηθεί η άρνηση του τότε Κυβερνήτη Andrew Right στην πρόταση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Β’, να αναλάβει η ίδια Αποικιοκρατική διοίκηση τη διενέργεια του.

Η αναγγελία για δημοψήφισμα προκάλεσε το ξέσπασμα ενθουσιασμού του συνόλου των Ελλήνων της Κύπρου, οι οποίοι έβλεπαν επιτέλους την Κύπρο να παίρνει το δρόμο της εθνικής αποκατάστασης και να ακολουθεί το αντιαποικιακό αγώνα άλλων λαών, που σαν πλημμυρίδα σάρωνε ιμπεριαλιστικές αυτοκρατορίες μετά την Νίκη κατά του Φασισμού στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Συντεχνίες, οργανώσεις, σωματεία και το μοναδικό οργανωμένο κόμμα της εποχής το ΑΚΕΛ, τάχθηκαν αναφανδόν υπέρ. Χαρακτηριστικά τα πρωτοσέλιδα τον τότε εφημερίδων. Ενδεικτικό το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Νέος Δημοκράτης», επίσημου εκφραστικού οργάνου του ΑΚΕΛ, όπου μεταξύ άλλων γράφει «Μαύρο στον Ιμπεριαλισμό, Άσπρο στην Εθνική μας Αποκατάσταση».

Επίσης οι εξελίξεις, ήταν για μέρες στα πρωτοσέλιδα του τύπου στην μητροπολιτική Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση του εθνικού κέντρου αποδοκίμαζε τις αλυτρωτικές βλέψεις της «θυγατέρας» Κύπρου.

Το αποτέλεσμα γνωστό, το 97% των Ελλήνων της Κύπρου υπέγραψαν τις δέλτους του δημοψηφίσματος. Αποτέλεσμα που αναπτέρωσε ελπίδες, ενέτεινε τον ενθουσιασμό και ξύπνησε εκ νέου το κυπριακό αλυτρωτικό κίνημα. Χαρακτηριστικό το διάγγελμα της Εθναρχίας, που ακολούθησε.

«Τα πάντα δεικνύουν, τα πάντα βροντοφωνούν, ότι ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, επέστη η ώρα να γίνει πραγματικότης το όνειρον γενεών όλων, το όνειρον των αειμακαρίστων πατέρων ημών, οίτινες έκλεισαν τους οφθαλμούς των με παράπονο, ότι δεν είδον και με την ολόκαρδον ευχήν, όπως ευτυχήσωσι τα τέκνα αυτών να ίδωσι την αγαπητήν των πατρίδα ελευθέραν. Με πλήρη περί τούτου βεβαιότητα εκ βάθους αγαλλομένης και ευγνωμονως προς τον Θεόν ψυχής, αναφωνούμεν: Ζήτω η προσεχής Ένωσις.»

Ελπίδες που ωστόσο σύντομα διαψεύστηκαν, αλλά ατσάλωσαν το φρόνημα και αποτέλεσαν την «μαγιά» που οδήγησε στον τετραετή επικό αγώνα της ΕΟΚΑ.

Πηγή: ant1.com.cy

Categories
Ιανουάριος

«ΕΝΩΣΙΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΝΩΣΙΝ». Το δημοψήφισμα στην Κύπρο προκάλεσε την οργή των Άγγλων και διαδηλώσεις στην Αθήνα.

Στις 15 Ιανουαρίου 1950 οι Κύπριοι προσήλθαν στις κάλπες για να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της Ένωσης του νησιού με την Ελλάδα. Στο δημοψήφισμα πήραν μέρος για πρώτη φορά και οι γυναίκες άνω των 18 ετών, αλλά και οι Τουρκοκύπριοι του νησιού, πολλοί από τους οποίους έδωσαν θετική ψήφο. Το αποτέλεσμα ήταν συντριπτικό. Από τους 224.747 πολίτες με δικαίωμα ψήφου, ψήφισαν οι 215.108 και από αυτούς οι 215.103 τάχθηκαν υπέρ της Ένωσης.

Η πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ

Η ιδέα για δημοψήφισμα συζητήθηκε και ανακοινώθηκε για πρώτη φορά από την αριστερά. Η ηγεσία του ΑΚΕΛ σε ανακοίνωσή της τον Σεπτέμβριο του ’49, παρότρυνε τους Έλληνες της Κύπρου «να κάμουν την 15η του Γενάρη μέρα θριάμβου για την Ένωση και σαρωτικής ήττας για το ξενικό ιμπεριαλιστικό καθεστώς». Ευθύς αμέσως την ιδέα για δημοψήφισμα υιοθέτησε η Εθναρχία υπό την καθοδήγηση του Μακαρίου Γ’, νεαρού τότε Μητροπολίτη Κιτίου. Έτσι, το ΑΚΕΛ χάριν της ενότητας εγκατέλειψε τα αρχικά του σχέδια και κάλεσε τα μέλη του να ψηφίσουν υπέρ στο δημοψήφισμα που ετοίμασε η Εκκλησία της Κύπρου.

Η άρνηση και η τρομοκρατία των αποικιοκρατών Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Β΄ ζήτησε από τον τότε Βρετανό Κυβερνήτη Andrew Wright όπως η αποικιακή κυβέρνηση αναλάβει τη διενέργεια του δημοψηφίσματος. Η αγγλική κυβέρνηση όχι μόνο αρνήθηκε, αλλά απάντησε με αλαζονεία: «Αντιλαμβάνομαι ότι η λέξις »δημοψήφισμα» χρησιμοποιείται διά να περιγράψει την οργανωμένην εκλιπάρησιν του κοινού, όπως υπογράψει έγγραφον προσλαμβάνοντος την μορφήν διακηρύξεως των πόθων του. Η προτεινόμενη αίτησις ή διακήρυξις θα συσχετίζεται αμέσως με το θέμα της Ενώσεως της Κύπρου μετά της Ελλάδος. Η στάσις της Κυβερνήσεως της Αυτού Μεγαλειότητος και συνεπώς και της Κυπριακής Κυβερνήσεως, επί του θέματος τούτου, όπως επανειλημμένως διετυπώθη, είναι ότι το ζήτημα είναι κλειστόν». Αμέσως οι αποικιοκρατικές αρχές έβαλαν σε εφαρμογή σχέδιο τρομοκράτησης του πληθυσμού και απείλησαν όλους τους δασκάλους και τους δημοσίους υπαλλήλους ότι όποιος ψηφίσει θα απολυθεί.

Η συλλογή των υπογραφών

Η διενέργεια του δημοψηφίσματος διήρκεσε μία εβδομάδα και πραγματοποιήθηκε σε δύο Κυριακές. Ήδη από την πρώτη Κυριακή, 15 Ιανουαρίου, η προσέλευση του κόσμου ήταν αθρόα, αφού είχε ήδη ψηφίσει το 90% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Οι επιλογές ήταν δύο:

«Αξιούμε την Ένωσιν της Κύπρου με την Ελλάδα» ή «Ενιστάμεθα εις την Ένωσιν της Κύπρου με την Ελλάδα».

Οι συμμετέχοντες υπέγραφαν τέσσερις φορές. Έτσι δημιουργήθηκαν τέσσερις τόμοι οι οποίοι μοιράστηκαν με σκοπό τη διεθνοποίηση του αιτήματος: ένας τόμος φυλάχθηκε εκ μέρους της Εκκλησίας της Κύπρου, ενώ οι άλλοι τρεις συνόδευσαν τις πρεσβείες και απεστάλησαν σε Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Αθήνα.

Δύο ξεχωριστές πρεσβείες

Αν και η Εθναρχία συνεργάστηκε με την Αριστερά για πρώτη φορά, ωστόσο αυτή η συμπόρευση θα έφτανε στο τέρμα της. Οι χώρες που είχε αποφασίσει να επισκεφθεί η πρεσβεία της Εκκλησίας προκάλεσαν τις αντιδράσεις του ΑΚΕΛ, το οποίο ήθελε να συμπεριλάβει τις χώρες του Ανατολικού Συνασπισμού. Ωστόσο, η Εθναρχία δεν επιθυμούσε την εμπλοκή των Σοβιετικών στο κυπριακό ζήτημα. Έτσι, δημιουργήθηκαν δύο πρεσβείες. Η πρεσβεία της Εθναρχίας υπό τον Μητροπολίτη Κυρηνείας Κυπριανό και τους Νικόλαο Λανίτη, Σάββα Λοϊζίδη και Γεώργιο Ρωσσίδη. Η δεύτερη ονομάστηκε πρεσβεία Εθνικού Απελευθερωτικού Συνασπισμού (ΕΑΣ) υπό τον έλεγχο του ΑΚΕΛ και σε αυτή συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ Εζεκίας Παπαϊωάννου, το μέλος του κόμματος Εύδωρος Ιωαννίδης που διέμενε στο Λονδίνο και το στέλεχος του ΑΚΕΛ Αδάμος Αδάμαντος, δήμαρχος Αμμοχώστου.

Η επιφυλακτική Αθήνα και οι κλειστές βρετανικές πόρτες

Η Εθναρχία έκανε πρώτη στάση στην Αθήνα. Στην πραγματικότητα όμως, η κυβέρνηση Πλαστήρα δεν ήταν έτοιμη να συγκρουσθεί με το Λονδίνο. Για αυτό και όταν η κυπριακή πρεσβεία ζήτησε συνάντηση με τον πρωθυπουργό, η στάση της κυβέρνησης ήταν επιφυλακτική.

Χαρακτηριστική μάλιστα ήταν η δήλωση του τότε αντιπροέδρου Γεώργιου Παπανδρέου που δήλωσε ότι η «Η Ελλάς αναπνέει σήμερον με δύο πνεύμονας, τον μεν αγγλικόν, τον δε αμερικανικόν. Δεν ημπορεί, λόγω του Κυπριακού, να διακινδυνεύσει από ασφυξίαν». Η αντίδραση όμως του ελληνικού κοινού ήταν εντελώς διαφορετική από της επίσημης Αθήνας.

Στις 20 Μαΐου πλήθος κόσμου ξεχύθηκε στους δρόμους για να υποστηρίξουν το αίτημα των Κυπρίων για Ένωση.

Ακολούθως η πρεσβεία μετέβη στο Λονδίνο. Όπως ήταν όμως αναμενόμενο εκεί συνάντησε κλειστές πόρτες, ενώ κανένας επίσημος φορέας δεν τους υποδέχτηκε. Πιο θερμή υπήρξε η αντιμετώπιση των ΗΠΑ, αφού μετά από διαμεσολάβηση Ελληνοαμερικανών, καθώς και του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, η πρεσβεία συναντήθηκε με αμερικανό αξιωματούχο του Υπουργείου Εξωτερικών. Ακολούθησαν περιοδείες σε πόλεις των ΗΠΑ γνωστοποιώντας το αίτημα της Κύπρου. Ταυτόχρονα, η ΕΑΣ επισκέφθηκε τη Βρετανία, το Παρίσι, Τσεχοσλοβακία, Ρουμανία, Ουγγαρία και Πολωνία, ενώ αρνητική απάντηση για είσοδο έλαβε από τη Μόσχα και τις ΗΠΑ.

Αν και οι πρεσβείες και το 95,7% του δημοψηφίσματος δεν έφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα, το ενωτικό δημοψήφισμα αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς σταθμούς στην ιστορία της Κύπρου. Πρόκειται για την πρώτη πρωτοβουλία που έτυχε παλλαϊκής υποστήριξης και που για πρώτη φορά είδε τη Δεξιά να συνεργάζεται με την Αριστερά για χάριν της εθνικής ολοκλήρωσης. Ένα σχεδόν χρόνο αργότερα ο Μακάριος Γ΄εκλέχθηκε Αρχιεπίσκοπος. Ο νεαρός Μακάριος έγινε το επίκεντρο της κυπριακής πολιτικής σκηνής με κυριότερη την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ.

Πηγή: mixanitouxronou

Categories
Ιανουάριος

Σαν σήμερα 15/01/1950, η Κύπρος αξιώνει Ένωση με την Ελλάδα

Μετά από αιώνες κυοφορίας, ο πόθος του Κυπριακού Ελληνισμού για εθνική αποκατάσταση και ένωση με τη μάνα Ελλάδα βρήκε την έκφρασή του με το Ενωτικό Δημοψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 1950.

Εμπνευστής του ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Β’ ο οποίος μόλις είχε επιστρέψει από την εξορία για τη συμμετοχή του ως Μητροπολίτης Κυρηνείας, στην εξέγερση των Οκτωβριανών το 1931 και εκλεγεί ως Αρχιεπίσκοπος.

Με την εκλογή του στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο και την συμπλήρωση της Ιεράς Συνόδου με την εκλογή του Μακαρίου ως Μητροπολίτη Κιτίου και του Κυπριανού ως Μητροπολίτη Κυρηνείας, η Ιερά Σύνοδος ενισχυμένη από λαϊκές και άλλες οργανώσεις αποφάσισαν να ζητήσουν από την αποικιακή κυβέρνηση την πραγματοποίηση δημοψηφίσματος για να εκφραστεί η βούληση του λαού για τη διακυβέρνησή του.

Ως ήτο επόμενο, η αποικιακή κυβέρνηση απέρριψε το αίτημα, οπότε οι διάφορες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του λαού με επικεφαλής την Εκκλησία, αποφάσισαν όπως προχωρήσουν στην πραγματοποίησή του από μόνες τους την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 1950 και τα αποτελέσματα του επιδώσουν στην Αγγλική Κυβέρνηση, την Ελληνική Κυβέρνηση και τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, ως προστάτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των υπό ξένη κατοχή τελούντων λαών.

Ο ενθουσιασμός του Κυπριακού Ελληνισμού από το αποτέλεσμα του Δημοψηφίσματος και οι ελπίδες που του δημιουργήθηκαν για εθνική αποκατάσταση μέσα στο διεθνές κλίμα και τις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν από τις διακηρύξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αυτοδιάθεση των σκλάβων λαών, όπως διαφημίζονταν μετά τη λήξη του μεγαλύτερου και καταστροφικότερου πολέμου που γνώρισε η ανθρωπότητα, γρήγορα διαψεύστηκαν, φέροντας τεράστια απογοήτευση.  Πλέον έβλεπε ότι οι διακηρύξεις όλων για κοινωνικές και εθνικές δικαιώσεις των λαών ήσαν απλώς διακηρύξεις υπνωτικές που σκοπό είχαν τον αποπροσανατολισμό και την εξυπηρέτηση των αποικιακών καθεστώτων με άλλους τρόπους.

Αυτοί οι ύπουλοι τρόποι διαιώνισης της αποικιοκρατίας με άλλο πρόσωπο οδήγησαν τους λαούς, μεταξύ των οποίων και τον κυπριακό, σε ηρωικές επαναστάσεις, γεμάτες αίματα και θυσίες, τα αποτελέσματα των οποίων, διαμορφωμένα από τα συμφέροντα και τις δολοπλοκίες των αποικιοκρατών, βιώνουμε σήμερα, όλοι οι απελευθερωθέντες από την αποικιοκρατία λαοί.

*Πρόεδρος του Σ.Ι.Μ.Α.Ε. και γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής των Συνδέσμων Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955-1959.

Πηγή: philenews

Categories
Ιανουάριος

Ο θάνατός του παρέμεινε μυστικός μέχρι το τέλος του αγώνα

Στις 18 Ιανουαρίου 1958 ο Κατελάρης Παντελής σκοτώθηκε από έκρηξη μέσα στο κρησφύγετό του στον Άγιο Ιωάννη Μαλούντας, ενώ κατασκεύαζε βόμβες και τάφηκε μυστικά από συναγωνιστές του.

Ο θάνατός του παρέμεινε μυστικός μέχρι το τέλος του αγώνα, οπότε έγινε η μετακομιδή των οστών του στη γενέτειρά του.

Categories
Ιανουάριος

Στου «Δράκου το Αρκάτζιην».

Καρτέρι του έστησε ο θάνατος, μεσ’τα αστραπόβροντα μια νύχτα του χειμώνα. Σαν άνοιξε το έρεβος της νύχτας η αστραπή, 4 μάτια ανταμώθηκαν, του οχτρού, και του αγγέλου.

Ακούστε όλο το τραγούδι εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=20FJCKDytjE

Categories
Ιανουάριος

Διγενής για τον Μάρκο Δράκο: «Η θλίψις μου διά τούτο ήτο μεγίστη».

«Υπήρξεν αγνός, τίμιος, ανιδιοτελής και γενναίος μαχητής… Ο θάνατός του με απεστέρησε ενός αρίστου συμπολεμιστού, την δε Κύπρον ενός τέκνου της, το οποίον θα της ήτο λίαν χρήσμον, όχι μόνον εις τον απελευθερωττικόν αγώνα, αλλά και εις την μετ’ αυτόν δημιουργικήν εργασίαν διά την πρόοδον και ευημερίαν της. Η θλίψις μου διά τούτο ήτο μεγίστη».

Categories
Ιανουάριος

12/01/1958 : Επιστολή του Διγενή «ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ» του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στις 12 Ιανουαρίου 1958 έφτασε στην Κύπρο η υποεπιτροπή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης για να εξετάσει την Ελληνική προσφυγή για τις παραβιάσεις των Αγγλικών Αρχών στο νησί. Σ’ αυτή την επιτροπή, ο Αρχηγός Διγενής, απηύθυνε την ακόλουθη επιστολή :

«ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο αγωνιζόμενος δια την ελευθερίαν του Κυπριακός Λαός χαιρετίζει την άφιξήν σας στο νησί μας, με ανυπόκριτον χαράν, και λυπείται διότι αι περιστάσεις δεν του επιτρέπουν να σας επιδαψιλεύση την φιλοξενίαν, ην θα επεθύμει, πατροπαράδοτον κληρονομίαν του Έλληνος.

Κορυφαί νομικαί των χωρών υμών, ας τιμάται, αναμένομεν μετ’ εμπιστοσύνης από την εντιμότητα, ακεραιότητα και αμεροληψίαν υμών, να αποδώσετε το δίκαιον, βάσει των γραπτών και των αγράφων ηθικών νόμων, και, δια της διαπιστώσεως των Αγγλικών αυθαιρεσιών και υπερβασιών, να συντελέσετε εις την αποκατάστασιν της λειτουργίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να καταπαύσουν αι καταπιέσεις και αι βαναυσότητες εναντίον ενός Λαού, αι οποίαι διαπραττόμεναι εν εικοστώ αιώνι, στιγματίζουν τον πολιτισμόν.

Ηναγκάσθημεν να προσφύγωμεν εις τα όπλα, τελευταίον καταφύγιον των υποδούλων Λαών, οι οποίοι επιθυμούν να ανακτήσουν την ελευθερίαν των, διότι, οσάκις εζητούσαμεν από την Κυρίαρχον Δύναμιν ειρηνικήν διευθέτησιν, ηκούσαμεν πάντοτε μετά περιφρονήσεως το αγέρωχον «ΟΥΔΕΠΟΤΕ».


Η ιδία τακτική εξακολουθεί και σήμερον εκ μέρους του Κυριάρχου της νήσου, δείγμα, ότιμ ούτος δεν επιθυμεί ειρηνικήν διευθέτησιν, αλλά, υιοθετών αδιάλλακτον στάσιν και εφαρμόζων καταπιεστικά και ανελεύθερα μέτρα, ελπίζει να καταπνίξη την κραυγήν του δικαίου ενός μικρού, αλλά ηρωικού Λαού, του οποίου το μόνον αμάρτημα είναι η αδάμαστος θέλησίς του, να καθορίζη μόνος του τας τύχας του και να ζήση ελεύθερος.


Μια σύγκρισις των πράξεων ημών, τους οποίους η Αγγλική προπαγάνδα χαρακτηρίζει «τρομοκράτας», με εκείνας του αντιπάλου μας, ο οποίος αρέσκεται να αυτοκαλήται θεματοφύλαξ των φιλελεύθερων και δημοκρατικών αρχών, θα καταδείξη, ότι ημείς εσεβάσθημεν τους αγράφους νόμους των κινημάτων αντιστάσεως του τελευταίου πολέμου, παρά δε τας προκλήσεις των Αγγλικών Αρχών της νήσου, δεν προέβημεν εις αντίποινα, ούτε και όταν εφονεύοντο υπό τούτων, άνευ διακρίσεως και αδικαιολογήτως, παιδιά, γέροντες και γυναίκες. Είμαι στρατιώτης, εμπεποτισμένος με τας ηθικάς αρχάς της Ελληνικής Ιστορίας, και θα παραμείνω τοιούτος. Υπέρ παν άλλο, εις μιαν σύρραξιν διακρίνονται οι χαρακτήρες των ηγετών και ο πολιτισμός των εμπολέμων Λαών.


Εύχομαι και πάλιν το έργο υμών να αποβή καρποφόρον.

ΕΟΚΑ Ο Αρχηγός Διγενής»

Η επιτροπή, πριν έρθει στη Κύπρο, είχε εκφράσει την επιθυμία να παρευρίσκεται και ο Αρχιεπίσκοπος στο νησί για να διευκολυνθεί το έργο της, επιθυμία που όμως δεν έγινε δεκτή από την Βρετανική Κυβέρνηση.

Στις 15 Ιανουαρίου 1958 άρχισε τις εργασίες της με την εξέταση του διοικητικού γραμματέα Ρενταγουαίη, τον Δημόσιο Κατήγορο και τον Μητροπολίτη Κιτίου. Την 18η Ιανουαρίου επισκέφτηκε τα κρατητήρια Πύλας και στις 21 του μηνός το χωριό Μηλικούρι που ταλαιπωρήθηκε βάναυσα με 54 ημέρες αποκλεισμό λόγω στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Τρόοδος για την ανεύρεση και σύλληψη του Διγενή.

Την 29η Ιανουαρίου 1958 η επιτροπή ολοκλήρωσε τις εργασίες της και αναχώρησε από την Κύπρο.